Handelsbetingelser

Læs venligst vores handelsbetingelser

 

1. Aftalegrundlaget

1.1. Alle leverancer sker på grundlag af nær­værende almindelige salgsbetingelser, der altid finder anvendelse medmindre anden skriftlig aftale er indgået. 

2. Tilbud/ordrer

2.1.   Tilbud er alene gældende i 14 dage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet er angivet i tilbuddet

2.2. Alle ordrer og/eller mundtligt indgåede aftaler er ikke bindende for sælger, medmindre sådanne af sælger efterfølgende bekræftes skriftligt. 

3. Fakturering og betaling

3.1.   Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturadato / som kontantkunde betales der med kort/overførsel eller kontant.

3.2.   Alle tillægsomkostninger, herunder trans­port­om­kostninger, bankgebyrer samt even­tuelle afgifter i forbindelse med udlevering af transport­dokumenter eller andre afgifter, betales særskilt af køber.

3.3. Såfremt betalingsbetingelserne ikke over­holdes, forrentes tilgodehavendet med 2% pr. på­begyndt måned efter forfaldsdag. 

4. Levering

4.1. Levering sker fra sælgers adresse (ab lager), medmindre andet skriftligt er aftalt, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredje­mand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. 

5. Mangler/reklamation

5.1.   Køber er pligtig straks ved modtagelsen at kontrollere, at den modtagne leverance er i overensstemmelse med aftalen. Har køber ikke reklameret overfor sælger senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen, kan køber ikke senere gøre gældende, at leverancen er mangelfuld.

5.2.   Ved sælgers konstatering af, at det leverede er mangelfuldt, har sælger valgfrihed mellem at foretage om­levering eller afhjælp­ning af manglen og/eller yde køber forholdsmæssigt afslag i købesummen for den værdiforrin­gelse, som manglen påfører varen.

 

6. Erstatning.

6.1. Sælgers erstatningsansvar for fejl, mangler, forsinkelse og enhver anden misligholdelse kan ikke overstige den aftalte købesum for den pågældende ordre.

6.2. Sælger kan til enhver tid frigøre sig fra erstatningsansvar ved omlevering.

6.3. Uanset at der konstateres fejl, mangler eller forsinkelse, kan sælger ikke pålægges erstatnings-ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, omkostninger ved hjemtagelse og tilbagekaldelse  eller lign.  indirekte  tab.


7. Produktansvar.

7.1. I relation til produktansvar er sælger ansvarlig overfor tredjemand efter gældende lovgivning.

7.2. I forhold til køber er sælger alene ansvarlig for produktansvar, såfremt det kan bevises, at sælger har begået fejl, som har ført til skade. Sælgers produkt-ansvar overfor køber kan ikke overstige dækningen på den af sælger tegnede produktansvarsforsikring. Sælger kan ikke pålægges ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, omkostninger ved hjemtagelse og tilbagekaldelse eller lignende indirekte tab.

7.3. Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder ”punitive damages, exemplary damages” eller lignende.

 

8. Leveringshindringer.

8.1.   Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, regeringsindgreb, indtrådt forsikringsbegivenhed, strejke, lock out, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, manglende arbejds-kraft eller energi, uheld eller nogen anden årsag i øvrigt som ligger udenfor sælgers kontrol. 

9. Indirekte skader og tab

9.1.   Sælger er ved misligholdelse aldrig erstat­nings­­an­svarlig for købers indirekte skader eller tab, her­under drifts- og avancetab eller andre følgeskader. 

10. Force majeure

10.1.Sælger er ikke ansvarlig for undladelse af at opfylde sine forpligtelser eller nogen del af nærværende, hvis den mang­lende opfyld­else er forårsaget af om­stæn­dig­heder, som sælger ikke er herre over så som brand, krig, beslaglæggelse, valutarestrik­tion­er, im- eller eksportforbud, oprør/urolig­hed­er, mangel på transport­mid­ler, almindelig vareknap­hed, arbejds­konflikter, manglende eller mangelfulde leverancer fra tredje­mand, herunder sælgers leverandører, fejl fra fragtførere, speditører, restriktioner på drivkraft samt øvrige hindringer over hvilke, sælger ikke har rådig­hed. 

11. Ejendomsforbehold

11.1.Alle varer tilhører sælger indtil købe­summen samt tillægsomkostninger er betalt, og køber er uberettiget til at sælge, pant­sætte eller på anden måde indrømme tredje­mand rettigheder over varen i strid med ejendomsforbeholdet. 

12. Værneting/lovvalg

12.1.Søgsmål vedrørende omstående leverance skal anlægges ved Sø og Handelsretten i København, subsidiært ved Københavns Byret og afgøres efter dansk ret.


13. Fortrydelsesret:
13.1 Ktech yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer, i henhold til købeloven. Fortryder du købet, skal vi underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Ved bestillinger af varer, som er blevet specialfremstillet/bestilt til kunden er der ikke returret på, når produktionen/bestilling er påbegyndt. Du skal selv afholde de forsendelsesomkostninger, der er forbundet med at sende ordren retur. Kunden skal opgive reg.+ konto nr. på fakturaen, så senest 7 dage efter modtagelsen af returvarerne sættes pengene ind på kundens bankkonto. Ovenstående returret er kun gældende for private kunder. Fakturaer faktureret til firmaet er der ikke returret på, med mindre det er iflg. aftale med os. Vi tillader ligeledes at udfakturere et gebyr herfor, ved returnering.